Kirje kunnanhallitukselle – liite seuraavaan blogitekstiin.

Oheinen dokumentti on osana blogikirjoitusta.

Kirje kunnanhallitukselle 4.6.2021
Mika Ilvesmäki
kunnanhallituksen pj.

Kunnanhallitus ei ole estänyt / häirinnyt tarkastuslautakunnan toimintaa – joitakin näkökulmia

Kunnanhallituksen puheenjohtajana haluan nostaa esille muutamia näkökulmia liittyen tilintarkastuskertomukseen. Tämä dokumentti on allekirjoittaneen laatima.  

Kunnanhallitus ei missään tilanteessa ole estänyt tai häirinnyt tarkastuslautakunnan toimintaa. Kunnanhallitus on pyrkinyt reagoimaan tilanteiden vaatimalla, jotta esim. lautakunnan työskentely ei vaikeutuisi. Ongelmat eivät ole kunnanhallituksen aiheuttamia.

Tilintarkastaja ei yksilöi tilintarkastuskertomuksessa väitteitä tarkastustoiminnan estämisestä. Tilinpäätöksessä on kysymys tilivuodesta 2020 eli vain sen tapahtunut voivat olla kyseessä. Tilintarkastaja ei ole kuullut asiassa asianosaisia eli kunnanhallitusta, kunnanhallituksen näkemyksen mukaan hallintolaki vaatii asianosaisten kuulemista. Heitä ei voi ohittaa, kun asioista tehdään johtopäätöksiä. Nyt johtopäätökset on tehty ilman asianosaisten kuulemista ja ne on viety tilintarkastuskertomukseen.    

Kunnanhallitus on työturvallisuuslain perusteella ohjeistanut johtavia viranhaltijoita ottamaan ns. tukihenkilön tarkastuslautakunnan kokoukseen todistajaksi, jos työntekijä kokee työturvallisuutensa uhatuksi. Työntekijällä on subjektiivinen oikeus työsuojeluun ja sitä ei voida kiistää, asia on selvä ilman ohjeistustakin. Asiasta ei tarvita kh:n päätöstä. Tarkastuslautakunta ei ole kokouksessaan 14.12.2020 tukihenkilön käyttöä hyväksynyt. Se on pykälässä 101 ilmoittanut kunnanhallituksen puuttuneen tarkastuslautakunnan toimintaan tavalla, joka on kunta- ja hallintolain vastaista (22.1.2021 lautakunta on korjannut hallintosäännöksi – korjaus ei kuitenkaan näy julkisessa pöytäkirjassa). Kyseisestä asiasta tarkastuslautakunta ei ole kysynyt kunnanhallitukselta mitään, vaan kirjasi kuntalain ja hallintosäännön vastaisen toiminnan pykälään kuulematta kunnanhallitusta. Kuntalaki määrittelee tarkastuslautakunnan tehtävät, tarkastuslautakunnan tehtävänä ei ole toimia tuomarina eli määritellä se, onko joku rikkonut lakia vai ei. Asia ei kuulu tarkastuslautakunnan toimivaltaan.   

Tilintarkastaja oli läsnä 14.12.2020 tarkastuslautakunnan kokouksessa. Hän on ollut tietoinen asiasta ja hän ei ole millään lailla reagoinut tilanteeseen. Tilintarkastaja ei ole tehnyt kuntalain ja hallintosäännön edellyttämää tilintarkastuspöytäkirjaa havaitusta epäkohdasta – pöytäkirja olisi pitänyt tehdä mahdollisimman pian. Tilintarkastaja on sen sijaan ilmoittanut tarkastuslautakunnan toiminnan häiritsemisestä vasta silloin, kun kyseessä on jo tilinpäätösvaihe. Samalla tilintarkastaja on hyväksynyt tarkastuslautakunnan toiminnan eli hänen mielestään tarkastuslautakunta saa kirjata pykälään kuntalain ja hallinsäännön rikkomisen. Lisäksi asianosaisia ei tarvitse kuulla.  

Kunnanhallitus on koko ajan pyrkinyt ratkaisemaan asioita, vaikka ne ovat vaikeutuneet kunnanhallituksesta riippumattomista syistä. KH laati kokouksessaan 18.1.2021 vastauksen tarkastuslautakunnalle (§ 29) liittyen tarkastuslautakunnan kokouksen 14.12.2020 tapahtumiin (pykälät 100-101). Kunnanhallitus pyysi lautakunnalta perusteita kuntalain ja hallintolain rikkomiseen. Lisäksi pyydettiin tarkennuksia siihen, miksi tukihenkilöä ei viranhaltija saanut ottaa mukaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnalla on toimielimenä vastuu vastata kunnanhallituksen tekemiin kysymyksiin. Tarkastuslautakunta ei ole reagoinut asiaan mitenkään, sen pöytäkirjoissa ei ole asiaa mitenkään käsitelty. Kunnanhallitus halusi ratkaista ongelman, mutta asiaan ei reagoitu millään tavalla. Tilintarkastaja ei ole myöskään reagoinut millään tavoin asiaan eli ole esim. muistuttanut siitä, että tarkastuslautakunta ei ole reagoinut kunnanhallituksen tekemään pykälään. Sen sijaan tilintarkastaja ilmaisee kunnanhallituksen häirinneen tarkastuslautakunnan toimintaa.             

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.12.2020 (pykälät 100 – 101) on syntynyt tilanne, jossa tarkastuslautakuntaan kutsuttavien oikeusturva on vaarantunut. Ainakin seuraavat asiat kannattaa huomioida:
1. Tarkastuslautakunta on kirjannut kunnanhallituksen toimineen kuntalain ja hallintosäännön vastaisesti. Kunnanhallitusta ei siis epäillä asiasta, heidän ilmoitetaan toimineen kyseisellä tavalla eli annetaan tuomio. 

2. Tarkastuslautakunta on tehnyt kohdassa 1. mainitun kirjauksen kuulematta kunnanhallitusta asiassa. Hallintolaki edellyttää asianosaisten kuulemisen.

3. Kunnanhallitukselle ei ole millään tavoin ilmoitettu (pöytäkirjaote) asiasta, hallintolaki edellyttää.

3. Kuntalain ja hallintosäännön kanssa voi luonnollisesti syntyä ristiriita, jos asiasta on olemassa päätös. Nyt ei kuitenkaan asiasta ole mitään päätöstä, tarkastuslautakunta kuitenkin ilmoittaa kunnanhallituksen toimineen kuntalain ja hallintosäännön vastaisesti. Eli nyt syytetään asiasta, jota ei ole olemassa päätöstä – jota ei ole olemassa.

4. Väite kuntalain ja hallintosäännön vastaisesta toiminnasta on vakava, koska silloin voi olla syytä epäillä virkarikoksen mahdollisuutta. Tarkastuslautakunta ei kuitenkaan ole vienyt näin vakavaa asiaa tiedoksi valtuustolle, jolle asia olisi kuulunut. Tilintarkastaja ei myöskään ole jättänyt asiasta tilintarkastuspöytäkirjaa, niin oletetaan toimittavan havaittaessa vakava puute.

5. Tarkastuslautakunnan toimivaltaan ei kuuluu päättää, onko joku taho rikkonut kuntalaki tai hallinsääntöä. Asiaa olisi pitänyt lähteä viemään eteenpäin toisella tavalla, jos asialle on perusteet.    

Vuoden 2021 toiminta ei kuulu tilinpäätökseen 2020 eli tarkastettavaan alueeseen. Nyt on syytä nostaa esille tapahtuma vuoden 2021 tammikuulta, koska siitä liikkuu virheellistä tietoa ja siihen on viitattu vuoden 2020 tarkastukseen liittyen. Edellä mainitun viiden kohdan perusteella tarkastuslautakunnan kokoukseen kutsuttavien oikeusturva heikkeni joulukuussa 2020. Tarkastuslautakunta alkoi harjoittaa toimintaa, joka ei kuulu sen toimivaltaan. Kokouksen kuultavaksi tuleva voi joutua tilanteeseen, jossa hänestä saatetaan kirjoittaa asioita, jotka viittaavat esim. lainrikkomiseen. Läsnäolija ei mitenkään voi vaikuttaa tilanteeseen. Eli pöytäkirjaan saatetaan kirjoittaa asioita, jotka eivät kuulu tarkastuslautakunnan toimivaltaan. Tämä uhka syntyi tarkastuslautakunnan 14.12.2020 kokouksen perusteella ja on edelleen olemassa. Tällaisessa tilanteessa oikeusturvaan ja yksilön koskemattomuuteen liittyvät perustuslailliset oikeudet ovat vahvemmat kuin kunnan hallintosäännön kirjaukset kokoukseen osallistuvista henkilöistä. Yksilön sekä toimielimen oikeusturva ja koskemattomuus pitää pystyä turvaamaan, pöytäkirjoissa ei voi lukea jonkun rikkoneen lakia. Tuomiovalta kuuluu tuomioistuimille. Tarkastuslautakunta ei ole millään tavoin oikaissut / antanut vastinetta kokouksen 14.12.2020 pykälien 100 – 101 kirjauksille. Eli haasteet oikeusturvalle ja koskemattomuudelle ovat edelleen olevassa.

Haasteista ja ongelmista huolimatta kunnanhallitus on pyrkinyt löytämään keinot, jotta tarkastustoimintaa voi sujua kh:n osalta. Kunnanhallitus kehotti kunnanhallituksen puheenjohtajaa ottamaan tarkastuslautakunnan kokoukseen 22.1.2021 mukaan tukihenkilön todistajaksi, koska oikeusturvaan liittyvät ongelmat oli selkeästi todennettavissa sekä oikeusturvaan liittyvä uhka oli ilmeinen. Tarkastuslautakunta ei suostunut tukihenkilön käyttöön. Kyseiseen kokoukseen liittyy suuri määrä oikeusturvaan liittyviä haasteita.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan kuulemista koskeva pykälä kokouksessa 22.1.2021 on käsitelty samassa kokouksessa eri otsikolla kahteen kertaan, vaikka esityslistalla se on ainoastaan yhtenä pykälänä. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ei edelleenkään ole tietoa puutteellisten pöytäkirjamerkintöjen takia siitä, kumman samaa asiaa koskeneen eri otsikolla olevan pykälän aikana hän on ollut paikalla kokouksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan näkemyksen mukaan hän ei itse asiassa ollut minkään pykälän käsittelyn aikana paikalla, vaan on käynyt ainoastaan esittämässä oikeusturvaansa liittyvät perustelut sille, miksi ei koe asianmukaiseksi mennä kokoukseen yksin ilman tukihenkilöä (todistajaa). Aikataulusta on myös kaksi kokouksen ulkopuolista todistajaa. Lautakunta oli käsitellyt kokouksen aikana esitetyn tukihenkilön ottamisen ja ilmoitti puheenjohtajalle puhelimitse kielteisen päätöksen. Tässä yhteydessä oli sovittu, että kunnanhallituksen puheenjohtaja käy lautakunnan kokouksessa kertomassa omat perustelunsa tukihenkilön tarpeelle. Asiassa ei kuultu kunnanhallituksen puheenjohtajaa ennen päätöstä, vaikka hallintolaki edellyttää asianosaisen kuulemista. Kunnanhallituksen puheenjohtajalle ei myöskään kokouksessa kerrottu, että asiasta on tehty erillinen pykälä, missä hänen toimintaansa käsitellään. Pykälästä ei toimitettu myöhemmin pöytäkirjaotetta eikä siitä myöskään ollut valitusoikeutta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on lähettänyt sähköpostilla tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle perusteet liittyen oikeusturvaongelmiin. Ne eivät kuitenkaan mitenkään näy tarkastuslautakunnan pöytäkirjassa.

Asiaan liittyen on tehty kokoukseen kaksi erillistä pykälää. Toisen pykälän käsittelyyn ottamisesta ei ole tehty minkäänlaista merkintää pöytäkirjaan. Päätökseksi on toisessa samaan asiaan liittyvällä otsikolla käsitellyssä asiassa merkitty, että asia käsitellään jatkokokouksessa, millaista ei kuitenkaan ole missään kohtaa pidetty. Asiaa on kyllä käsitelty 31.1.2021 taas uudella otsikolla, mutta kokous ei ole ollut pöytäkirjaan kirjattu kokous vaan kokonaan uusi kokous. Myöhemmin pidetyn kokouksen otsikkokaan ei vastaa 22.1.2021 käsiteltyä pykälää, joka on päätetty käsitellä jatkokokouksessa. Tosin uuden otsikon alle on liitetty aiemmin käsitellyn asian tekstit ”jatkopykälänä”. 

Kunnanhallituksen puheenjohtajaa ei myöskään ole kuultu asiassa, joka ilmenee tarkastuslautakunnan kokouksen 22.1.2021 pykälästä viisi. Siinä ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajan de facto estäneen tarkastuslautakuntaa suorittamasta lakisääteistä tehtävää. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole ollut tietoinen, että tällaista asiaa käsitellään ja häntä epäillään asiasta. Se ei ole ilmennyt esityslistasta ja sitä varten häntä ei ole kutsuttu kuultavaksi lautakuntaan. Hallintolaki edellyttää kuulemista ja tietoa asianosaiselle asian käsittelystä. Asianosaiselle pitää tulla myös pöytäkirjaote asian käsittelystä, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ei ole tullut. Lisäksi pykälästä ei ollut oikeutta valittaa, vaikka kunnanhallituksen puheenjohtajan on sanottu estäneen tarkastuslautakuntaa suorittamasta lakisääteistä tehtäväänsä.  

Tarkastuslautakunnan toimivaltaan ei kuulu päättää siitä, onko joku estänyt / häirinnyt sen toimintaa. Asia ei kuulu myöskään tilintarkastajan toimivaltaan. Tuomiot antaa edelleen tuomioistuin. Lautakunnan kunnanhallituksen puheenjohtajaan kohdistama tuomio on vakava, ei siis pelkkä epäilys. Kyseessä on asia, joka viittaisi virkarikokseen. Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja toimivat virkavastuulla. Tarkastuslautakunta ei kuitenkaan lähtenyt millään tavoin viemään asiaa eteenpäin. Tilintarkastaja ei myöskään ole puuttunut näin vakavaan asiaan – hän ei jättänyt asiasta tilintarkastuspöytäkirjaa. Samalla hän hyväkyy lautakunnan toimintatavan, koska ei siitäkään ole jättänyt tilintarkastuspöytäkirjaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja edustaa kunnanhallitusta. Sen takia oikeusturvaan kohdistuvat ongelmat eivät kohdistu ainoastaan kunnanhallituksen puheenjohtajaan vaan koko kunnanhallitukseen. Edellä on mainittu useita oikeusturvaloukkauksia. Tarkastuslautakunnan kokouksessa 31.1.2021 oikeusturvaan liittyvät ongelmat lisääntyivät (pykälä 11). Kunnanhallituksen puheenjohtaja ei taaskaan tiennyt asiaansa käsiteltävän kokouksessa, häntä ei kuultu mitenkään ja hänelle ei ole lähetetty pöytäkirjaotetta, myöskään valitusoikeutta ei ole. Lisäksi 22.1. ja 31.1. kokouksiin liittyy vakava tietosuojaongelma. Henkilön nimi mainitaan useissa kohdissa tai hänen luottamusasemansa. Millään tavalla henkilö ei ole ollut tietoinen asiasta ja henkilöä syytetään asioista, joista päättäminen ei kuulu kyseiselle toimielimelle.

Tarkastuslautakunnan kokouksen 31.1.2021 osaltakaan tilintarkastaja ei ole jättänyt tilintarkastuspöytäkirjaa eli hänen mielestään ongelmia ei silloin ole ollut. Samalla hän on pitänyt lautakunnan toimintaa hyväksyttävänä.

Kunnanhallitus tai kukaan sen jäsen ei ole estänyt tarkastuslautakunnan toimintaa kuten edeltä ilmenee. Jos ongelmia on ollut, ne eivät ole tulleet tilintarkastajan raportoimina kunnanhallituksen tietoon. Kunnanhallitus on noudattanut kuntalain ja hallintosäännön kirjauksia asiasta eli odottaa tilintarkastajan raportoivan vakavista ongelmista tilintarkastuspöytäkirjalla lain vaatimassa aikataulussa. Ongelmia voidaan pitää vakavina, kun ne on nyt nostettu esille tilinpäätöksen käsittelyssä liittyen tili- ja vastuuvapauteen. Ongelmien selvittämiseen / korjaamiseen ei ole ollut mahdollisuutta.    

Jos tilinpäätöskäsittelyn tässä vaiheessa kunnanhallituksen toiminnasta kirjoitetaan jotain uutta liittyen tilintarkastajan esittämiin väitteisiin, kunnanhallitusta on kuultava hallintolain vaatimalla tavalla. Kuuleminen on aiemmin laiminlyöty, tilintarkastuspöytäkirjat eivät ole kuulemista – niissä on tehty johtopäätökset valmiiksi.   

Lisäksi on syytä kiinnittää huomio kysymykseen tilintarkastuksen puolueettomuudesta. Kuntalaki vaatii ehdotonta puolueettomuutta – asia liittyy erityisesti oikeusturvaan. Tilintarkastajan 25.3.2021 päivätyssä tilintarkastuspöytäkirjassa on seuraava maininta: ”Kunnan ylimmän johdon (kunnanhallitus ja em. johtavat viranhaltijat) ilmeisenä tavoitteena on ollut painostaa tarkastuslautakuntaa tekemään tilintarkastajan erottamisesityksen valtuustolle kesken tilintarkastajan toimikauden.

Kyseinen kirjaus on tilintarkastajan mielipide ja sitä ei ole näytetty toteen. Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston alainen, kunnanhallituksella ei ole valtaa tarkastuslautakuntaan. Tilintarkastuspöytäkirjan väite kuitenkin vaarantaa tilintarkastuksen puolueettomuuden. Väite kuvaa tilintarkastajan asennoitumista kunnanhallitukseen ja ylimpään viranhaltijajohtoon. Tilintarkastuspöytäkirja on annettu ennen kuin tilinpäätös käsiteltiin ja allekirjoitettiin kunnanhallituksessa. Miten kyseisessä tilanteessa voidaan taata tilintarkastuksen puolueettomuus ja henkilöiden oikeusturva, jos tilintarkastaja esittää perusteettomia väitteitä eli että häntä oltaisiin erottamassa. Jos joistain asioista ollaan perustellusti tilintarkastajan kanssa eri mieltä, se ei tarkoita hänen erottamistaan. Asioissa toimitaan virkavastuulla.        

Oikeusturvaan liittyviä laiminlyöntejä on enemmän kuin tässä dokumentissa on mainittu. Nyt kuitenkin avattiin hieman näkökulmia liittyen tilintarkastajan väitteeseen, että tarkastuslautakunnan toimintaa olisi häiritty kunnanhallituksen taholta – ei ole häiritty.

Asiakokonaisuudessa on ilmennyt niin vakavia oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, että eduskunnan oikeusasiamiestä on pyydetty selvittämään asiaa.

Muuramessa 4.6.2021

Mika Ilvesmäki
kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Kirje kunnanhallitukselle – liite seuraavaan blogitekstiin.

  1. Paluuviite: Päätöksentekokyky ja kuntalaisten oikeusturva uhattuina Muuramessa | Mika Ilvesmäki

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s