Päätöksentekokyky ja kuntalaisten oikeusturva uhattuina Muuramessa – jotain pitää muuttua

Ohessa on kohtuullisen pitkä teksti, toivoisin sinun lukevan sen loppuun asti. Tässä ei nyt haluta tehdä populistisia temppuja, tämä asia koskettaa myös jokaista kuntalaista. Olen ollut 16 valtuutettuna, en ole koskaan kohdannut näin vakavaa ongelmaa. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua, kunnan tulevaisuus näyttää synkältä. Kuntavaaleissa on oleellista keskustella kuntalaisten palveluista ja miten saadaan palvelut rahoitettua. Nyt joudutaan kuitenkin perustellusti keskustelemaan oikeusturvasta – esitysten ja päätösten luotettavuudesta.  

Yli vuoden ajan Muuramessa on ollut tietynlainen kriisi, joka on enemmän ja vähemmän vellonut. On ilmaistu, että Muuramessa olisi jotain pahasti pielessä – että meillä ei kunnassa noudatettaisi lakeja. Tätä signaalia on tullut tarkastustoiminnan suunnasta eli tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan taholta. Kuitenkaan ei ole pystytty osoittamaan kunnalle aiheutuneen vahinkoa ja lakiin liittyvät tulkinnat ovat suurimmaksi osaksi kyseenalaisia. Samalla näyttää siltä, että monia asioita on tuotu julkisuuteen ennen kuin niitä on perusteellisesti selvitetty / asianosaisia on kuultu. Tarkastustoiminta on suoraan kunnanvaltuuston alla toisin kuin muu kunnan toiminta, joka on kunnanhallituksen alaisuudessa.     

Kunnanhallituksen puheenjohtajana olen pyrkinyt koko ajan löytämään eri tilanteisiin ratkaisun, jotta tilanne ei pahenisi. Sama koskettaa koko kunnanhallitusta. Tilanne on kuitenkin pahentunut meistä riippumattomista syistä. Kyseessä ei ole mikään vuorovaikutusongelma tai haluttomuus korjata virheitä, joiden olemassaolo voidaan todentaa. Kaikissa organisaatioissa löytyy aina kehitettävää. Kyseessä ei ole ainoastaan päättäjien ongelma. Esim. viranhaltijakunnasta johtoryhmässä on ollut liikettä muualle tämän episodin takia. Kyseessä ei ole ollut mikään närkästyminen vaan syvät näkemyserot tarkastustoiminnan kanssa siitä, miten asioita kunnassa tulisi hoitaa. Mitä hyvällä hallinnolla tarkoitetaan?

Vuosi sitten (kesäkuu) kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle ei ehdotettu tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivuodelta 2019. Kunnanvaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden äänin 28-5, vain tarkastuslautakunnan jäsenet olivat toista mieltä. Vuosi sitten tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta tuotiin valtuuston tilinpäätöskäsittelyyn asioita, joista oli jo myönnetty tili- ja vastuuvapaus (vuoden 2018 tilinpäätöksessä). Edelleenkään emme tiedä miksi, tähän kysymykseen ei ole tilintarkastaja eikä tarkastuslautakunta vastanneet. Kyseessä on hyvin vakava oikeusturva- ja toimivalta kysymys. Lainvoimaisen päätöksen voi purkaa vain ja ainoastaan Korkein hallinto-oikeus ja tuota toimivaltaa (oikeusistuimen) tarjottiin Muuramen kunnanvaltuustolle. Valtuustolle ei tietenkään kerrottu tällaisesta ongelmasta tarkastuslautakunnan taholta eli että lainvoimaista päätöstä ei voi enää käsitellä valtuustossa. Lisäksi on paljon avoimia kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastauksia.             

Nyt tilanne on taas kärjistynyt, mutta asia on vielä vakavampi oikeusturvan kannalta ja asioiden valmisteluun liittyy suuria haasteita. Jo maaliskuusta asti on julkisuudessa pyörinyt tieto, että Muuramessa on tehty hankintoja hankintalain vastaisesti – liittyy erityisesti maa-ainesten hankintaan. Kunnanhallitus on ollut maaliskuusta asti syytettynä (tuomittuna) tästä asiasta, asia tuli ilmi tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirjasta. Kunnanhallitus ei tiennyt maa-aineshankintaan liittyvistä ongelmista mitään ja sai samalla asiasta tiedon, kun asia tuli julkisuuteen. Eli oletetuilta asianosaisilta ei kysytty mitään, mutta syylliset tiedettiin heti. Itse välittömästi varmistin kunnan hallintosäännöstä, että käsitykseni on oikea. Eli vastuukysymykset eivät mene näin, maa-aineshankinnat ovat lautakunnan alla. Maaliskuusta alkaen kunnanhallitusta ja sen alaisia johtavia viranhaltijoita on syytetty asiasta, josta he eivät vastaa. Tai ei ole syytetty – asia on kirjoitettu siten kuin asiasta olisi täysi selvyys – kunnanhallitus on tuomittu syylliseksi.

Kunnanhallitus tarttui välittömästi ongelmaan, kun se tuli tietoon. Se ohjeisti lautakuntaa, jonka vastuulle maa-aineshankinta kuuluu, hoitamaan kilpailutuksen. Lautakunta hoiti asian ja lopputuloksen perusteella voidaan todeta ettei kunnalle ole syntynyt taloudellista haittaa.

Tilanne ei kuitenkaan ole rauhoittunut, tilintarkastaja jätti tilintarkastuskertomuksen toukokuussa. Hän esittää, että kunnanhallitukselle ja tietyille kunnanhallituksen alaisille johtaville viranhaltijoille ei myönnetä tili- ja vastuuvapautta vuodelta 2020.  Tili- ja vastuuvapauden epäämistä ei perustella kunnolla, viitataan mm. 1,3 milj. euron ilman kilpailutusta tehtyihin hankintoihin. Lisäksi ei millään lailla perustella, miksi asiaa kohdistuu tiettyihin tahoihin ja tiettyihin tahoihin ei. Asiasta vastaaville tili- ja vastuuvapaus oltaisiin myöntämässä, kunnanhallitukselle ei.    

Kunnanhallituksen vastaus (4.6.2021, 182 §) tilintarkastuspöytäkirjaan löytyy täältä.
Kyseiseltä sivulta löytyy myös pdf-dokumentti vastauksesta / pöytäkirjasta.  

Kunnanhallituksen lausunto annettiin tarkastuslautakunnalle, joka tekee esityksen liittyen tili- ja vastuuvapauteen. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ovat kuntalain mukaan itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia toimijoita.

Suosittelen lukemaan kunnanhallituksen vastauksen, se on pitkä. Samalla se kuitenkin avaa tilanteen vakavuutta. Tässä kirjoituksessa nostan esille kunnanhallituksen lausunnosta muutaman asian, jotka hyvin kuvaavat tilanteen vakavuutta.  

Hankinnat
Tilintarkastaja on ilmoittanut, että hankintalain vastaisten hankintojen yhteissumma on 1 370 533 euroa. Tämä on tuotu myös julkisuuteen ja asiasta on syytetty kunnanhallitusta. Summa ei pidä paikkaansa.

Kyseisestä summasta 281 884 euroa ei ole hankintoja vaan omaishoitajien palkkoja.

Hankinnoista 73 000 euroa on kunnanhallituksen vastuulla.
Hankinnoista 83 000 euroa on hyvinvoinnin ja palveluiden toimialan vastuulla.
Hankinnoista 1 033 000 euroa on elinvoiman ja kestävän kasvun toimialan vastuulla.   

Muilta toimialoilta kunnanhallituksen lisäksi ei ole pyydetty selvitystä hankinnoista, vaikka Muuramen kunnan hallintosääntö 87 § selkeästi osoittaa, että vastuu on toimialoilla.

Kunnanhallituksen 73 000 euron (hankintaraja 60 000 euroa) osalta asiassa ei ole ongelmaa. Tehdyt hankinnat ovat olleet niin pieniä, että niistä ei ole tehty viranhaltijapäätöksiä. Sähkötöiden osalta kyse on ollut liian pieniksi arvioiduista kokonaiskustannuksista ja kameravalvonnan osalta siitä, että hankintalain mukaan kunnan eri toimialojen yhteenlasketut tilaukset huomioidaan arvioitaessa kilpailutustarvetta. Asiassa on tehty ja tehdään tarkennuksia. (kannattaa lukea kunnanhallituksen vastine)

Kunnanhallituksen osalta 1,3 miljoonana euron summa suli nopeaa tahtia. Oikeusturvan ja päätöksenteon kannalta suuri kysymys on, miten kunnanhallitusta on voitu syyttä 1,3 miljoonan hankintalain vastaisista hankinnoista ja esittää sillä perusteella tili- ja vastuuvapauden epäämistä. Kyseessä on kova väite, joka kohdistuu kunnanhallituksen jäseniin.    

Seuraavassa suora lainaus kunnanhallituksen lausunnosta:
Kunnanhallitus pitää kohtuuttomana sitä, että tili- ja vastuuvapauden
epäämistä koskeva esitys on usealta osin tehty ilman, että väitteiden
perusteluita yksilöidään tilintarkastuskertomuksessa. Nyt kunnanhallitus joutuu vastaamaan vakaviin esityksiin ja väitteisiin ilman yksiselitteistä tietoa siitä, mihin ne perustuvat ja keihin esitetyt väitteet kohdistuvat.

Tilintarkastuksessa esitetty väite, että omaishoitajien palkanmaksussa olisi kyse hankinnasta (281 884 euroa) ei pidä paikkaansa. Esityksen tekeminen tili- ja vastuuvapauden epäämisestä näin virheellisin perustein on suorastaan käsittämätöntä.


Tili- ja vastuuvapauden epäämisen kohdentuminen
Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan tili- ja vastuuvapauden epäämiseen ei ole perusteita, tämä koskettaa myös lautakuntia.

Itse olen koko ajan ihmetellyt, miten tilintarkastuskertomuksessa tili- ja vastuuvapauden epääminen halutaan kohdistaa tiettyyn kohtaan organisaatiota ja tietyt tahot halutaan jättää pois. Otetaan esimerkiksi maa-aineshankinnat. Organisaatio menee seuraavalla tavalla ylhäältä alas:

kunnanhallitus
kunnanhallituksen alaiset johtavat viranhaltijat
elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
kehittämisjohtaja

tekninen johtaja

Tilintarkastuskertomuksessa tili- ja vastuuvapaus halutaan evätä seuraavilta tahoiltaheidät on yliviivattu.
kunnanhallitus
kunnanhallituksen alaiset johtavat viranhaltijat
elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
kehittämisjohtaja
tekninen johtaja

Miten tällainen on mahdollista? Hallintosääntö 87 § sanoo selvästi, että vastuu maa-aineshankinnoista on niitä tekevällä toimialalla – siis asiaan liittyvät toimenpiteet ja valvonta.

Miten tekniselle johtajalle ei olla myöntämässä tili- ja vastuuvapautta, mutta kehittämisjohtajalle ja lautakunnalle ollaan myöntämässä. Kuitenkaan kunnanhallitukselle ja sen alaisille johtaville viranhaltijoille ei olla myöntämässä tili- ja vastuuvapautta asiassa, he eivät vastaa maa-aineshankinnasta.

Miten organisaatiossa voidaan hypätä tietyn portaan ohi?  

Miksi heillä ei ole vastuuta?

Asiaa ei ole perusteltu ja sille ei löydy mitään perusteita käytettävissä olevista dokumenteista.

Kyseessä on vakava oikeusturvaan liittyvä ongelma eli miten tämä on mahdollista.


Häirintä
Tilintarkastuskertomuksessa väitetään, että kunnanhallituksen taholta on häiritty tarkastuslautakunnan toimintaa. Asiaa ei mitenkään perustella. Oman näkemykseni mukaan asia ei pidä paikkansa. Kunnanhallituksen vastaukseen liitettiin allekirjoittaneen asiaa koskeva kirje kunnanhallitukselle, kirje avautuu tästä linkistä. Mielestäni dokumentti kannattaa lukea, kirje kuvaa oikeusturvaan liittyviä vakavia puutteita. Eli asianosaisia ei kuulla, päätöksiä tehdään kuulematta, päätöksiä tehdään olemattomien päätösten perusteella, asianosaiset eivät tiedä asiaansa käsiteltävän, heille ei lähetetä pöytäkirjaotteita asiaan liittyen, kunnanhallituksen on ilmoitettu rikkoneen lakia, työturvallisuuteen liittyviin asioihin ei reagoida, tietosuojaa ei huomioida asianosaisten kohdalla pöytäkirjoissa jne.        

Em. seikat uhkaavat vakavasti muuramelaista päätöksentekoa, koska päätöksentekoon tuodaan asioita, joiden perusteet ovat epäselvät tai puutteelliset. Oikeusturvaongelma on myös vakava. Päättäjiä ja kuntalaisia koskee sama lainsäädäntö. Eli jos tarkastustoiminnan sektorilla voidaan toimia näin, voidaan toimia muuallakin eli suoraan kuntalaisiin liittyvissä asioissa. Ongelmaa ei kannata vähätellä. Tällaisten toimintamallien leviämistä vastaan taistelen loppuun asti. Kysymys ei ole nyt kuntavaaleista vaan siitä kaikkien pyhimmästä. Eli kuntalaisten on voitava luottaa oikeusturvansa toteutumiseen ja siihen, että kunnassa toimitaan säädetyllä tavalla. Emme voi jatkaa tällä tavalla, nämä ongelmat on saatava mahdollisimman nopeasti ratkaistua. Siksi valtuutetuilla ja valtuutetuiksi aikovilla on suuri vastuu. Hyväksyvätkö he tällaista? Itse en ole missään vaiheessa hyväksynyt enkä tule hyväksymään, vaikka sitten tippuisin valtuustosta.

Ja lopuksi….
Tässä prosessissa tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen tulee olemaan useita hallintojuridisia haasteita, jotka eivät vielä ole nousseet esille. Lisäksi oikeusturvaan liittyvät ongelmat eivät tyhjentynneet tähän. Eduskunnan oikeusaasiamies ja PRH:n tilintarkastusvalvonta myös selvittelevät asiaa.         

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Päätöksentekokyky ja kuntalaisten oikeusturva uhattuina Muuramessa – jotain pitää muuttua

  1. Paluuviite: Kirje kunnanhallitukselle – liite seuraavaan blogitekstiin. | Mika Ilvesmäki

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s